טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

שימוש בסמים הזיוניים בקרב תרמילאים וכניסה למצבים פסיכוטיים בעקבות זאת

בשני( האחרונות יוצאי( הרבה צעירי( ישראלי( לטיול תרמילאי( לאחר השרות הצבאי. השימוש בסמי( בכלל ובסמי( הזיוניי( בפרט במהל# הטיול נתפס בעיני רבי( מה( כחלק בלתי נפרד מחוויות הטיול. כתוצאה משימוש בסמי( הזיוניי( נית לראות צעירי( רבי( החוזרי( לאר& במצבי( פסיכוטיי( קשי(. תופעה זו זכתה לחשיפה תקשורתית רחבה, א# מספר המחקרי( שעסקו בה היה מזערי . מטרת מחקר זה היא לתאר את החוויה הסובייקטיבית של תרמילאי( ביחס( לשימוש בסמי( הזיוניי( במהל# הטיול שלה(, חוויית המשבר הפסיכוטי שחוו בעקבות השימוש ותהלי# ההחלמה והטיפול אותו עברו. המחקר מתמקד בסיפוריה( האישיי( של עשרה תרמילאי( שעברו התק+ פסיכוטי לאחר שהשתמשו בסמי( הזיוניי( וטופלו ב"כפר איזו ". ייחודיות המחקר היא בעצ( הצגת תופעה שמתרחבת בשני( האחרונות, א# הידע המחקרי אודותיה עדיי מצומצ(. זהו ניסיו להאיר תחו( זה מזווית ראיית( של התרמילאי( שחוו משבר, במטרה להבי יותר את התופעה ולעזור באפשרויות הטיפול המוצעות לאוכלוסייה זו . בחלקו הראשו של המחקר, בסקירת הספרות, מוצגות התיאוריות הבאות א: . התיאוריה האקסיסטנציאליסטית, המסבירה את התהוותו של האד( ואת בחירותיו בחיי( ומנסה לתאר את המציאות כפי שהאד( חווה אותה ב. . תיאורית הלוגותרפיה של ויקטור פראנקל, המסבירה את שאיפתו של האד( בחיפוש משמעות ופשר לחיים.

להמשך..............