טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

גבולות הכיבוש - נדירותו של אונס צבאי בסכסוך הישראלי-פלשתיני 2006


מחקר זה עוסק בתופעה שכיחה בהיסטוריה האנושית, אונס צבאי, מציע מודל הסברי לתופעה ומתמקד בנדירות אונס צבאי בסכסוך הישראלי-פלשתיני כמקרה בוחן. המחקר מתבסס על מודל לפיו אונס צבאי הנו פועל יוצא של מצבם של גבולות קבוצתיים. כלומר הוא תוצר של מצב חברתי בו גבולות חברתיים : השתייכות לקבוצה ויחסי הכוח בין קבוצות, גבולות פיזיים-מרחביים, וגבולות התנהגותיים: מקצוענות ומוסריות, הנם מעורפלים - ובו בזמן, הגבולות המגדריים ברורים ואיתנים. על פי מודל זה ניתן לראות שני טיפוסי אונס צבאי. הראשון, אונס צבאי מכוון, הוא אקט שנועד להשיג מטרות פוליטיות, הבהרת הגבולות שהיטשטשו ומתבצע בסיועה או הנחייתה של יד מכוונת. השני, אונס צבאי סימפטומטי, הוא אקט שנועד להשגת מטרות אישיות, ומתבצע כסימפטום של חולשת גבולות חברתיים ויכולות פיקוח.
המחקר מתמקד במקרה בוחן יחיד: נדירות האונס בסכסוך הישראלי פלשתיני. הטענה הבסיסית הנה שמקרי האונס הצבאי שהתרחשו בעבר וייתכן שמתרחשים בהווה, על ידי חיילים ישראלים, בסכסוך הישראלי פלשתיני, משתייכים לטיפוס האונס הצבאי הסימפטומאטי, ולא המכוון. פרקי הניתוח מתארים עד כמה ברורים גבולות ההשתייכות לקבוצות השונות ועד כמה ברורים יחסי הכוחות ביניהן, את הדרכים בהם מובנים, מונחלים ומפוקחים גבולות ההתנהגות המקצועיים והמוסריים את הפרקטיקות בעזרתן מנוהלים ומתוחזקים גבולות המרחב. בו בזמן, ניתן לראות כיצד מטושטשים ומעורפלים הגבולות המגדריים.
טענה חשובה העולה מן המחקר היא שבשל עמימותו של הגבול המרחבי בסכסוך הישראלי-פלשתיני, הגבולות האתנו לאומיים נחקקים בתוככי תוכם, בגופם של החיילים וחציית הגבולות נדחית באופן פיזי, כמעין מנגנון משמוע עצמי המלווה אותם לכל מקום אליו יפנו.
טענה נוספת הנה שהעדרו של אונס צבאי מכוון מהווה דרך חלופית למימוש אותן מטרות פוליטיות. בסכסוך הישראלי-פלשתיני ניתן לראות כי נדירות האונס הצבאי אך מחזקת את הגבולות האתניים ומבהירה את האבחנות הבין אתניות, כפי שאונס צבאי מכוון היה עושה זאת.
הטענה המרכזית היא שבעוד העדרו של אונס צבאי מכוון מהווה דרך חלופית למימוש אותן מטרות פוליטיות, העדרו של אונס צבאי סימפטומאטי אינו מהווה דרך חלופית למימוש אותן מטרות אישיות, אלא מעיד על מדיניות ברורה הדוחה אותו ופועלת במרץ למניעתו. הווה אומר, העדרות מצהרת של אונס צבאי סימפטומאטי משיגה את המטרות הפוליטיות שהעדר אונס מכוון משיג.


להמשך..............