טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה בעבודה סוציאלית: על העיוורון המגדרי מדיניות חברתית בישראל כלפי נערות במצבי מצוקה 2012

תופעת הנוער במצבי מצוקה זוכה להתייחסות נרחבת בספרות ובפרקטיקה וניתן לראות בה שתי תפיסות
מקבילות - תפיסה "עיוורת מגדר" המתייחסת לנערות ולנערים כמקשה אחת ללא הפרדה מגדרית ותפיסה
"רגישת מגדר" המדגישה את המאפיינים הייחודיים של נערות בהשוואה לנערים ונשענת על תחום לימודי
נערות )Girls' Studies(. מחקרי מדיניות בתחום הנוער במצבי מצוקה לא בחנו את הסוגיה בראיה מגדרית.
מטרת מחקר הנוכחי להשלים פער זה, לנתח את התפיסה המגדרית הנהוגה כיום במדיניות החברתית כלפי
נערות ונערים במצבי מצוקה ולמפות את הצרכים המרכזיים של נערות אשר אינם מקבלים מענה.
מחקר זה מציג חקר מקרה איכותני פמיניסטי של "דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני
נוער בסיכון ובמצוקה" ושל התכנית שקמה בעקבות הדו"ח - "התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון".
הבחירה בדו"ח זה נעשתה לאור היישום המהיר של המלצותיו באמצעות התכנית הלאומית המשותפת לשישה
משרדי ממשלה, הפועלת כיום בכ-01 ישובים בארץ ועתידה להתרחב בהדרגה. חשיבותו של מחקר זה בקידום
"הטמעת חשיבה מגדרית" )ג'נדר מיינסטרימינג( ביחס לטיפול בנערות במצבי מצוקה על מנת להביא למענים
ההולמים את צורכיהן.
סקירת הספרות מדגישה את תהליך ההתבגרות הייחודי לנערות ומצביעה על מאפיינים ייחודיים של נערות
במצבי מצוקה, בהשוואה לנערים. כך ניתן לראות כי נערות סובלות יותר מנערים מרקע משפחתי מורכב יותר,
ממצבי מצוקה רבים יותר בתוך המשפחה )הזנחה, אלימות פיזית, מינית ורגשית במשפחה( ומסוגים שונים של
אלימות מחוץ למשפחה )חיזור אלים, זנות ומפגיעה והטרדה מינית(. כמו כן נערות מפגינות יותר בעיות
והפרעות אכילה ומבטאות סימפטומים נפשיים מופנמים כגון דיכאון וסומטיזציה. נערות מבצעות יותר
ניסיונות אובדניים ונוטות יותר לבריחה מהבית. סקירת הספרות מציינת גם את חשיבות הרגישות המגדרית
ביחס לביטויי מצוקה האופייניים יותר לנערים כגון שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, וזאת לאור ההבדלים
המגדריים בסיבות לשימוש ובהשלכות הכרוכות בכך. כמו כן מתייחסת הסקירה לביקורת הפמיניסטית אודות
הגדרת האוכלוסייה ופרקטיקת הטיפול בה ובאופן ספציפי לביקורת על ההתייחסות להתנהגות המינית של
הנערות.

להמשך.............