טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון: כשלון אל מול הצלחה מפתיעה - בחינת תהליכי התכנון בדלית אל כרמל ופרדיס 2013

מחקרים רבים נכתבו אודות שיטות מוצעות ותהליכי תכנון נדרשים לשם חיבור וישום מוצלח
ומלא של תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות ו, במסגרתם נבחנו לרוב מדיניות התכנון המקומית ,
התנהלות מוסדות התכנון מול התושבים ונציגיהם, והתאמת התוכניות לאופי היישוב ותרבות
 נכתבו בישראל .(Peel and Lloyd, 2006 ;Tian and Shen, 2010 ;Aribigbolaa, 2008 ) התושבים
גם כן מחקרים רבים הסוקרים את התנהלות מוסדות התכנון הישראליים ואת התאמת התוכניות
אותן הפיקו אל מול צרכי התושבים והיישוב עצמו, וזאת לשם אבחון המשתנים אשר יכולים
להביא לאישור וישום מוצלח ומלא של התוכניות לפיתוח היישוב. במחקרים אלו מועלות תהיות
רבות אודות תהליכי התכנון הקיימים בישובים וביקורת רבה אודות מוסדות התכנון, בטענה כי
לרוב הסיבה לאי הצלחת התוכנית נעוצה בריכוזיות וסרבול המערכת התכנונית ( Alterman ,1978
.( Alfasi, Almagor and Benenson, 2012 ; Alexander and Alterman ,1983 ; and Hill
רוב המחקרים העדכניים בנושא אשר חוברו בישראל עסקו בתהליכי התכנון בכפרי המיעוטים,
כאשר כמעט כולם אינם מבדילים בין היישובים הדרוזיים והיישובים הערביים ומתייחסים
אליהם כ"יישוב הערבי " או כ"כפר הערבי . " מחקרים אלו הינם בעלי גישה ביקורתית כלפי הליכי
ומדיניות התכנון של מוסדות המדינה כלפי יישובי המיעוטים, ומפרטים לרוב אודות אי ההתאמה
בין מערכת המנהגים וההסדרים של אוכלוסיית המיעוטים לבין תפיסת התכנון המודרנית של
מוסדות התכנון במדינה. במסגרת אותם מחקרים נערכו השוואות רבות בין הליכי התכנון אשר
התבצעו ביישובים ערביים לעומת אלו שהתבצעו ביישובים יהודיים, אך מעולם לא נערכה
השוואה בין יישובים דרוזיים לבין ערביים לשם אבחנה האם קיים שוני בהתייחסות האוכלוסיות
השונות להליכי התכנון ובמדיניות מוסדות המדינה כלפי היישוב.

להמשך..................