טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר תואר שני: השכפול של המודל 'מזרחי' בשדה החברתי הישראלי שנות החמישים והעלייה המהירה 2003

מטרתו של מחקר זה היא לתאר ולנתח את מערכת היחסים העדתית או האתנית בחברה הישראלית של
שנות החמישים, באמצעות בדיקת הדרכים בהם שימש המודל 'מזרחי' באירגון התרבות הישראלית
בתקופה זו, כלומר, מה היה תפקידו ותיפקודו במסגרת הרפרטואר הדומיננטי שלה.

המבוא פותח בסקירה היסטורית קצרה של תיפקודו של המודל 'מזרחי' בהיסטוריה של הזהות היהודית
המודרנית, ומציג תיאוריות המנתחות את הדרכים בהם תיפקד מודל זה בעיצוב הזהויות המודרניות החל
מהמאה השמונה עשרה, בשעה שקבוצות יהודיות גדלות והולכות החלו בתהליכי התמערבות.

אחד מדגמי הפעולה המרכזיים שהפעילו היהודים המתמערבים כלפי היהודים ה'מזרחים', היה דגם של
פילנטרופיה טרנספורמטיבית, השונה במהותו מהדגם של מתן הצדקה המסורתי, בכך שהיתנה את מתן
הסיוע בשינוי זהות (או בנסיון לשינוי כזה) מצד הנתמך. אחת השאלות הנבחנות בעבודה היא האם מערכת
היחסים שנוצרה בין הקבוצות הדומיננטיות בשנות החמישים לבין העולים ה'מזרחים', פעלה בדגם של
פילנטרופיה טרנספורמטיבית.

הנושא השני שבו מתמקדת העבודה, נוגע להיסטוריה של הזהות התרבותית הציונית, ולדרך בה נתפסו
ה'מזרחים' במסגרת תהליכי ההאחדה (unification) של הלאום היהודי כבר בשלבים הראשונים של
היווצרות הרפרטואר הציוני. תהליך ההאחדה של הקבוצה הדומיננטית, המאפיין במידה רבה כל תנועה
לאומית, פועל ביתר שאת ותקיפות בשלבים הראשונים של היווצרות המדינה, כיוון שהקבוצה הדומיננטית
חוששת מפני עלייתם של קבוצות אחרות, או מהישתרשותם של מודלים הנוגדים את הרפרטואר שהיא
מבקשת להשליט.

להמשך........