טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה במדעי חברה: עזרת נשים - על יחסי מעסיקות ועוזרות במשקי בית פרטיים בישראל 2009

עבודה זו בוחנת את נקודת מבטן של נשים ישראליות המעסיקות עוזרות בית, על מערכת היחסים עם
עוזרת הבית והיחס שהן מפגינות כלפיה , מתוך הנחת יסוד שבמערכת היחסים מובנית היררכיה. המפגש בין הנשים,
וההיררכיה הטמונה בו מתרחשים במרחב הביתי ובסיטואציה אינטימית בה באים לידי ביטוי גם תפקידי מגדר
והקשרים רחבים של עבודות ניקיון.
המחקר הקיף שלוש עשרה נשים ישראליות – יהודיות שמעסיקות עוזרות בית ישראליות בין פעמיים
בשבוע לפעם בשבועיים. הראיונות עסקו ביחסן של המרואיינות לעבודות הניקיון בהקשרים משפחתיים ומגדריים,
בחלק שהן מבצעות ובחלק הנותר לעוזרת, בדפוסי ההעסקה של עוזרות הבית, ביחסן כלפי העוזרת וביחסים
שפיתחו עם עוזרות הבית שהעסיקו .
מניתוח הראיונות עולה ש, המעסיקות מודעות להיררכיה ביחסים עם המועסקות תחתן, חש ות שלא בנוח
במעמד ן המועדף ו מחפשות דרכים לבטא חוסר נוחות זה. את דרכי התמודדותן ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות:
משא ומתן פנימי בכל הנוגע להצדקת ההיררכיה ו\או רתיעה ממנה , ופעולה ברור ה לטשטוש ההיררכיה ביחסים עם
עוזרת הבית . צורת ההתמודדות השנייה, טשטוש ההיררכיה, רווחת יותר. תגובת הנגד למבנה ההיררכי אינה
מופיעה בספרות המחקרית, לפיה המעסיקות דווקא מדגישות את ההיררכיה ביחסיהן עם עוזרות הבית. המחקרים
הקודמים התמקדו בנקודת מבטה של עוזרת הבית בצפון אמריקה ואירופה, והראו כי בין עוזרת הבית למעסיקה
שוררים יחסים היררכיי ם שמתבטאים בניצול ובתחושת עליונות של המעסיקה על העוזרת .
ניתן למנות ארבעה הסברים אפשריים להבדלים בין מסקנות המחקר הנוכחי לבין מחקרים קודמים. הסבר
ראשון טמון בנקודות המבט השונות: נבחנה נקודת המבט של המעסיקה ולא של העוזרת . בחינתן של תפיסות
ופרקטיקות מנקודות מבט שונות על אותה מערכת יחסים עשויה להוביל לפרשנות שונה שלהן ומכאן למציאות
שונה. היבט ייחודי בשדה המחקר עשוי לספק הסבר נוסף ב: ישראל נפוצה בין המעסיקות לעוזרות קירבה החורגת
מקשר ההעסקה, והדגשת מכנים משותפים כמו מוצא ונורמות משותפות – כל אלה מובילים להקטנה מראש של
פער ההיררכיה .
הסבר שלישי טמון בפירוק פרשנותם של מחקרים קודמים לפרקטיקות ה דומות לכאורה לאלו המתוארות
כאן, תוך התמקדות ב - אי התאמתו של מושג אנליטי מרכזי , המטרנליזם, ליחסי מעסיקה- עוזרת כפי שתוארו
בראיונות. הסבר רביעי נובע משותפות הגורל המגדרית של המעסיקות ועוזרות הבית. המעסיקות הכירו בכך שאי
השוויון וחלוקת התפקידים המגדרית המקובלת במשפחותיהן היא שהעלתה את הצורך בהעסקת עוזרת בית, והבנה
זו ייתכן שתרמה לטשטושה של ההיררכיה בינן לבין המעסיקות .
מחקר זה נותן ייצוג ופרשנות מחודשים להתבוננותו של המרכז אל השוליים בסיטואציה אינטימית בה
פועלים תפקידי מגדר ומיקומים חברתיים שונים.

להמשך............