טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת דוקטורט: לגופו של וידוי – מיניות, איידס וזהות 2011

מחקר זה עוסק באופן שבו הוורבליזציה על איידס )שיחות בקווי מידע על איידס( מייצגת למעשה
סובייקטיביות מינית מוסרית, שמכוננת באמצעות פרקטיקת הווידוי החילוני, כפי שפוקו מציע )1176(.
הנחת העבודה הבסיסית של קווי הסיוע )Hot Line( בתחום האיידס היא ש"המפתח לשינוי עמדות
והתנהגויות הוא באמצעות מתן מידע עובדתי, עקבי ומובן על HIV ועל איידס על ידי אנשים וארגונים
שאפשר לבטוח בהם" )UNAIDS, 2002, ע' 7(. במילים אחרות, היועצים הטלפוניים אינם אמורים לייצר
תהליכי שינוי אישיים אצל הפונים לסיוע, אלא להתמקד במתן מידע בנוגע לפרקטיקות של מין בטוח
בלבד. מחקר זה מבקש להעמיד תפיסה זו בסימן שאלה ולטעון כי בשל ההבניה החברתית של איידס כסמן
לנורמטיביות מינית ומוסרית, שיחת הייעוץ מהווה למעשה אתר שבו מתקיים וידוי מיני חילוני, ובמהלכו
נערך למעשה בירור על מידת הנורמטיביות המינית והמוסרית של הפונה. חלופה פרשנית זו מסתמכת על
עבודתו של פוקו )1176(, ולפיה נוצרים מאמינים נצטוו להתוודות על חטאיהם )המיניים בעיקר( בפני
הכומר, שיש לו היכולת להעניק מחילה מכוח הסמכות שהכנסייה מעניקה לו. כך הושגה שליטת המוסד
הכנסייתי על המאמינים. הציווי להתוודות הפך לפרקטיקה אשר התקבלה כטבעית, ולכן התאפשר גם
להעתיקה להקשרים חילוניים, כמו הווידוי הרפואי.