טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה בחינוך: מעבר לזהות פריה - משבר ושינוי בנרטיבים של נשים שחוו קשיי פוריות והרו

מחקר זה בוח את המעבר בי זהויות שחל בהתמודדות עם תקופה משברית שחלפה, והכלת השינוי
המיוחל, כפי שחוות זאת נשים שסבלו מקשיי פוריות והרו. ההתחקות אחר תהלי ההבניה וההכלה של
השינוי לתו סיפור החיים ( המעבר מקשיי פוריות להריו הנוכח, נעשתה באמצעות הפריזמה הנרטיבית
על ידי ניתוח עומק של סיפוריה של שמונה נשים .
קשיי פוריות מוצגים בספרות כמקור לחוסר איזו פסיכולוגי, המאופיי ברגשות אשמה, תסכול,
תחושת אבד השליטה והמסוגלות העצמית (Mahlstedt, 1985; Wigren, 1994; Cook, 1987). טיפולי
פוריות ממושכים , שלעיתים הם קשים ומייגעים, עלולים לגרום לכ שאישה תגיע להריו עם כוחות
רגשיי# ופסיכולוגים מדולדלים (Baor et al., 2004). קיי# חשש כי הרגשות כלפי אי(הפוריות לא עובדו
ועל כ עשויות להתפתח ציפיות מוגזמות שההורות תרפא את הסבל הו מכאוב הפסיכולוגי ( ,Raphael-Leff
1986). עם זאת, מחקרים אחרים מציגים תמונה אופטימית יותר, ומצביעי# על טיפולי הפוריות
כהזדמנות להעצמה של הזהות בעקבות העמידה נוכח הקשיי# (Abbey et al., 1994). הנחת המחקר היא
כי קשיי פוריות הינ# מקור למשבר ובד בבד מהווים מכונ זהות דומיננטי .
שני כיווני חשיבה יה וו את התשתית התיאורטית לבחינת הנושא ( הגישה הנרטיבית תוויה ה כלי
לבחינת סיפורי זהות סביב קשיי פוריות ו, התיאוריה הפסיכואנליטית סייעה להבחי כיצד הנפש מכילה את
העקרות והמעבר לפוריות בסיפור אחד. התגובה הנפשית שקליי מתארת בעמדה הסכיזואידית(
פרנואידית, כהתבצרות בעולם פנימי שבו טוב ורע מוחלטים מבטלים זה את זה ( קליי, 2002 , ) חוברת
במחקר זה לגישה הנרטיבית, אשר מאפיינת את ההתמודדות עם שבר וטראומה כגוררת קטיעה ברצ+
הסיפור וקושי במיזוג חלקיו ( תובל(משיח ופרידמ , 2004 . ) הפשרה, או אפילו התיקו למצב זה, על פי
העמדה הדיכאונית הקלייניאנית , מחייבת יכולת אינטגרציה כ, תנאי לבריאות נפשית, וכתנאי לאהבת
המציאות על א+ ארעיותה. במקום הזה, הגישה הנרטיבית רואה ביכולת לבנות סיפור המש ( סיפור
מרפא, בעצם יכולתו להכיל את העבר הקשה כמקדם בתו סיפור ההווה, מאפשר להתמודד ע# הקושי,
להתאבל עליו, להכיר בו ולאמצו.

להמשך.....