טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר מ.א. ביחסים בינלאומיים: חמאס - מקור סמכות, , קבלת קבלת החלטות החלטות ומדיניות ומדיניות הפיגועים הפיגועים

אחת התופעות המרכזיות המאפיינות את המערכת הבינלאומית בכלל והמזרח התיכו© בפרט היא
הפיכתו של האסלא§ הרדיקלי לגור§ דומיננטי בעל השפעה על תהליכי§ פוליטיי§, כלכליי§
וחברתיי§. מבי© התנועות האסלאמיות בולטת תנועת החמאס שהפכה תו¤ עשור שני§ לגור§
מרכזי בהשפעתו על הסכסו¤ הישראלי פלסטיני. הופעת© של תנועות וארגוני§ אסלאמיי§
בזירה הפני§ פלסטינית היא חלק מתופעה רחבה של חזרה לשורשי הדת ושימוש מניפולטיבי בה
לצרכי§ פוליטיי§. הדומיננטיות של החמאס באה לידי ביטוי בעצ§ יכולתה להשפיע על תהליכי
קבלת החלטות אצל שני מרכיבי המשוואה המרכזיי§ בסכסו¤, הישראלי והפלסטיני (ואולי א­
אצל זה האמריקאי). על א­ היות התנועה צעירה בימי§ היא הפכה לגור§ מרכזי בחברה
ובפוליטיקה הפלסטינית, כאשר דפוסי התנהגותה משפיעי§ באופ© ישיר על עניני חו¯ ופני§
הקשורי§ לע§ הפלסטיני. במקביל, הצליחה החמאס להפו¤ את הטרור כנגד מדינת ישראל
כאיו§ בעל משמעויות אסטרטגיות שכ© בכוחו להשפיע באופ© מהותי על התהלי¤ המדיני ועל
מערכת היחסי§ בי© מדינת ישראל לישות הפלסטינית .

המונח "אסלא§ רדיקלי" מתייחס בעבודה זו לזרמי§, ארגוני§ ותנועות בתו¤ מדינות
אסלאמיות, או קבוצות בתו¤ קהילות אסלאמיות במדינות לא מוסלמיות, אשר המשות­ לה§
הוא קריאת§ לחזור לערכי האסלא§ וההלכה האסלאמית, תו¤ קיראת תיגר על המערב ונסיו©
מת© מענה כלכלי, פוליטי, חברתי ותרבותי לכל גילויי המודרניות, כפי שהוחדרו על ידי המערב.
המ טרה היא להציב את האסלא§ במעמדו ההיסטורי ולהביא בסופו של דבר למצב שבו יוכל
האסלא§ להמשי¤ במאבקו למיגור הכופרי§.

הצלחתו של כל ארגו© תלויה ביכולת של מנהיגיו להשיג את המטרות אות© הציב לעצמו. מקבלי
ההחלטות בארגו© מפעילי§ מגוו© אמצעי§, הנתפסי§ על יד§ כאפקטיביי§ ביותר למימוש
האינטרסי§ התנועתיי§ – ארגוניי§. לנקודה זו חשיבות מיוחדת בבואנו לבחו© התנהגות של
תנועה המבוססת על אידיאולוגיה דתית קיצונית, שבה ה© המטרה וה© האמצעי§ להשגתה נובעי§
מתו¤ אמונה ופרשנות של כתבי הקודש. מצב שכזה מעמיד את מקבלי ההחלטות בדילמה
וקונפליקט קבוע במטרה לגשר בי© מציאות לאידיאולוגיה, ומחייב לעיתי§ קרובות סטייה מהקו
הפורמאלי והרשמי של הארגו©. במקרה שכזה הצלחתה של הנהגה היא ביכולתה לגבש אסטרטגיה
מורכבת של "ללכת ע§ ולהרגיש בלי".

להמשך