טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון בכלכלה: ניתוח הכדאיות הכלכלית של הרשות לשיקום האסיר

בכל אחת מהשנים 2004-2006 התועלות הכלכליות הנובעות מפילות רש"א עולות לאין שיעור על
העלויות הכרוכות בפעילותה. בכך, בשנת 2004 התועלת הנובעת מרש"א גדולה פי 16.1! מהעלות
של רש"א; בשנת 2005 התועלת הנובעת מרש"א גדולה פי 14! מהעלות של רש"א; בשנת 2006
התועלת הנובעת מרש"א גדולה פי 26! מהעלות של רש"א.
גם אם ערכים רבים בחישוב התועלות הם הערכה מושכלת ולא ערך ודאי, ניתן לקבוע באופן איתן
בהסתמך על הניתוח שלנו כי הרשות לשיקום האסיר הינה גוף בעל כדאיות כלכלית גבוהה מאד.
כמו שנאמר בתחילת העבודה, ישנן תועלות חברתיות נוספות הנובעות משיקומם של האסירים.
לא ניתן לחשב כרגע את חלק מתועלות אלה או שקצרה יריעת העבודה הנ"ל מלעשות כך בחלקם
האחר.

להמשך.............