טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון בתרגום: מטפורות בנושא התרגום שנאמרו או שנכתבו על ידי מתרגמים ואנשי רוח ותרבות ישראליים בחמישים השנה האחרונות 2010

מילון אבן שושן מגדיר "מְתַרְגֵּם" כמַעֲתִ יק מִלָׁשֹון אֶל לָׁשֹון )אבן שושן, 2003(. עוד נכתב בו :
"עיקרון חשוב וראשוני בכל מילון, כי הגדרותיו יהיו פשוטות, קצרות ומדויקות בתכלית..."
)שם, עמ' ט'(. הגדרה זו ללא ספק פשוטה וקצרה, אך ספק אם היא מדויקת ומלאה.
ולראייה, החיפוש הבלתי פוסק של אנשי רוח ותרבות, של מתרגמים, של חוקרי תרגום ואף
של אנשים מן השורה, אחר הגדרה יותר מדויקת ומלאה הן למתרגם )או כפי שהמתרגמת
רינה ליטוין מכנה זאת: "איזה מין עוף הוא המתרגם?" )ליטוין, 1995, עמ' 77(( והן למלאכת
התרגום.

להמשך...............