טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודה סמינריונית במדיניות ציבורית: מס הכנסה – ל"בני זוג"?

מערכת המס ניצבת על כל צעד ושעל בהתלבטויות אודות המס הנורמטיבי. אנו רוצים
למסות במידה שווה את כולם, אולם גם רוצים להתחשב בפרמטרים הייחודיים של כל אחד מן
הנישומים המשפיעים על יכולתו לשלם מס, ובהתאם, את המשמעות של המס שניקח ממנו.
במסגרת רשימה קצרה זו נשאל אם ראוי להתייחס למצבו הזוגי של אדם במסגרת השיקולים
בקביעת מסגרת המס הנורמטיבי.

 מבחינה עיונית היה עליי לפתוח בהסבר אודות הקריטריונים למס טוב, אולם לשם
הנהרת הדברים ופישוט הדיון נפתח קודם כל בהסבר קצר אודות מושגי היסוד של שיח מיסוי בני
זוג. לאחר מכן נסקור את השיקולים השונים העשויים להיות רלוונטיים בעת בחינת מודל המס
הנורמטיבי הראוי למיסוי בני זוג. משם נעבור לראות כיצד מיושמים מודלים תיאורטיים אלו
בשיטות משפט קיימות בעולם )תוך התמקדות ביישומים עכשיוויים והימנעות ככל הניתן
ובמגבלות יכולות המחקר שלי מניתוח מצבים היסטוריים( מתוך נסיון הן לראות אם ישנה מדינה
המצליחה להחיל בה מודל מס טוב במיוחד בהקשר מיסוי בני זוג, והן על מנת לראות מה אומרת
"חכמת ההמון" על המיסוי הראוי של בני זוג. משם נסיים בחלק שהינו הקצר ברשימה זו, אולם
מבחינתי הינו העיקרי, והוא הניתוח הנורמטיבי של מודל המס הראוי.

 לפני שאתחיל, אפתח במספר הסתייגויות:
)א( במסגרת רשימה קצרה זו התמקדתי במיסוי בני זוג, באופן מובחן ממיסוי משפחות,
וזאת בשל קוצר היריעה, והרצון לתחום שאלה תיאורטית מובחנת. על כן השתדלתי ככל הניתן
להבחין בין השאלות העולות רק כלפי בני זוג ובין כאלה הרלוונטיות רק כאשר בני זוג אלו הרחיבו
את משפחתם ויש להם ילדים.

 )ב( לשאלה אם ראוי שתהיה נפקות בין מיסוי יחיד למיסוי בני זוג משמעות רק במערכת
מס פרוגרסיבית, שאם לא כן מה לי בני זוג ומה לי שאינם בני זוג, הרי גם כך נמסה את הכנסתם
באותה המידה. מכיוון שמערכת המס הפרוגרסיבית נראית לי ראוייה, ומכיוון שגם קצרה היריעה
מלאתגר אותה, נצא מתוך נקודת הנחה זו במסגרת הרשימה.

להמשך.......