טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה בנוירופסיכולוגיה: דחק ותסמינים פסיכולוגיים בקרב הורים לילדים עם הפרעות בספקטרום האוטיזם: מחקר אורך 2011

במחקר זה נבדקו רמות הדחק והתסמינים הפסיכולוגיים בקרב הורים לילדים עם הפרעות
בספקטרום האוטיזם בשתי נקודות זמן, שביניהן מפרידות כשלוש שנים. מדדים אלו נבדקו דרך נקודת
המבט של ההורים עצמם, כפי שדיווחו על חוויתם הסובייקטיבית. איסוף נתונים אלו לאורך זמן אפשר
בחינה של דפוסי שינוי לעומת יציבות ברמות הדחק ובתסמינים הפסיכולוגיים. בנוסף, במחקר זה נבדקה
מעורבותם של גורמים שונים בדפוסים הללו. כך נבדק הקשר בין מין ההורה, רמת התפקוד של הילד
וחומרת התסמינים שלו, לבין רמות הדחק והתסמינים הפסיכולוגיים אצל הוריו, כמו גם הקשר בין דפוסי
שינוי או יציבות בגורמים הללו.
ילדים בספקטרום האוטיסטי )ASD( מציגים אתגרים התפתחותיים, שעלולים להופיע לצד קשיי
תפקוד בקרב הוריהם ובני משפחותיהם. במחקרים בהם נבדקו הורים לילדים עם ASD נמצאו בבירור
רמות מוגברות של דחק ותסמינים פסיכולוגיים, הן יחסית להורים לילדים בעלי התפתחות תקינה, והן
יחסית להורים לילדים בעלי הפרעות נוירו-התפתחותיות אחרות. עד כה, רוב המחקר נערך בנקודת זמן
מסוימת אחת. בעבודה זו מוצג מחקר אורך, שבו נעשתה מדידה חוזרת לנתונים שנאספו כשלוש שנים
קודם לכן על-ידי פרופ' נורית ירמיה. בזמן המדידה הנוכחי )זמן 2( השתתפו 40 משפחות, הכוללות זוג
הורים ואחד מילדיהם, שהינו בעל הפרעה בספקטרום האוטיזם. טווח הגילאים של הילדים נע בין 5 שנים
ו-4 חודשים ועד 20 שנים ו-5 חודשים. בשני זמני המדידה נבדקו משתנים של דחק, תסמינים
פסיכולוגיים וגורמים נוספים שהיו עשויים להיות קשורים למשתנים אלו. לפיכך ניתן להסיק על שינוי או
יציבות ברמות הדחק ובתסמינים הפסיכולוגיים לאורך זמן במשפחות בהן ילד עם ASD, ועל הגורמים
הקשורים לדפוסים הללו.

להמשך.......