טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר מ.א. במדעי רוח וחברה: איפיון חשיבה מערכתית של תלמידים בכיתה י"א באמצעות מפת מושגים 2011

בשנת 2006 הוכנס לתוכנית הלימודים בבתי הספר התיכונים בישראל קוריקולום חדש בביולוגיה
"ביולוגיה של האדם: בדגש על ההומיאסטאזיס . " הנחת היסוד הינה כי איחוד לימוד הביולוגיה
 של האדם סביב ההומיאוסטאזיס יספק לתלמידים תמונה שלמה יותר גוף של האדם ויאפשר
להם לקיים אינטגרציה של מרכיביו הרבים . הפדגוגיה של לימודי הביולוגיה שונתה כך
שהתלמידים יפתחו חשיבה מערכתית.
חשיבה מערכתית הינה חשיבה המתמקדת באירגון הקשרים הפנימיים בין חלקים מהמערכת ואז
מחברת אותם לראייה מאוחדת של השלם. בנוסף, היא מתמודדת עם זיהוי דפוסים, קשרים
ולמידה כיצד לבנות קשרים אלה בדרכי חשיבה יעילות ואפקטיביות יותר. מטרתו של מחקר זה
 היא להעריך כיצד תלמידי תיכון ישראלים מבינים את אופיו המערכתי של גוף האדם (תופשים
את גוף האדם כמערכת) לאחר שהשלימו שנתיים של תוכנית לימודים מורחבת בביולוגיה הן
ברמה האינדיבידואלית והן כקבוצה. ראשית, מתמקד המחקר בכל תלמיד כאינדבידואל, תוך
איסוף של כמות המידע הגדולה ביותר האפשרית ממנו. לאחר מכן, עובר המחקר מן הפרט אל
הכלל, תוך הסקה,זיהוי והכללה של הדפוסים המאחדים את כלל הפרטים המשתתפים במחקר .
החשיבה המערכתית של התלמידים נבדקה באמצעות מפות מושגים ככלי מחקר ונותחה ע"פ
מודל ה -STH ה, מחלק אותה בחלוקה גסה לשלוש רמות 1 : . ניתוח של מרכיבי המערכת (השלב
הבסיסי והקל ביותר) 2. סינתזה של מרכיבי המערכת – היכולת לזהות מערכות יחסים דינאמיות
במערכת 3. הטמע –ה היכולת להכליל ולזהות דפוסים במערכת, וכן לזהות את המימדים
הנסתרים בה. תוצאות המחקר מלמדות כי, רוב התלמידים במחקר הוכיחו חוסר יכולת לקיים
חשיבה מערכתית מעבר לשלב הבסיסי ביותר של מודל ה -STH – זיהוי מרכיבי המערכת. רובם
המכריע של אילו שחשיבתם תאמה את השלב הבסיסי הזה, העדיפו ציון מרכיבים מזוהי מבנה על
מרכיבים מזוהי תהליך בגוף האדם, וכן גם אלמנטים מאקרוסקופיים על פני אלמנטים
מיקרוסקופיים. התוצאות מובילות למסקנה כי על מנת לפתח יכולות חשיבה מערכתית ברמתה
הגבוהה בקרב תלמידים, בנושא גוף האדם כמערכת, יש להשקיע בהכשרתם המתאימה של
מוריהם. זאת ועוד, תהליך הלמידה צריך להיות מורכב ומבוסס על דוגמאות ואמצעי המחשה
המתרגלים ומעודדים חשיבה כזו.

להמשך.......