טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

דוקטורט: דיפלומטיה פומבית בעידן של טרור - המאבק על מסגור הטרור בתקשורת הזרה: ארה"ב, בריטניה וישראל מול ארגוני הטרור 2011

המודעות לחשיבותה הרבה של תדמיתם בזירה הבינלאומית, ולהשפעתה על יכולתם להשיג מטרות
שונות, מביאה שחקנים פוליטיים ובכלל זה מדינות להשקיע משאבים רבים בדיפלומטיה פומבית ) Nye
 היחסים מתנהלים בו ההקשר .)& Owens, 1996; Kunczik, 1997; Lee, 2006; Wang, 2006
הבינלאומיים כיום אינו מאופיין על ידי האינטראקציה בין מדינות בלבד. נגישות לתקשורת
הבינלאומית העצימה מגוון רחב של שחקנים פוליטיים, בניהם גם ארגוני טרור ) ;Archetti, 2010
Douglas 2007; Betz 2008(. ניתן לראות כי כל השחקנים הפוליטיים עושים שימוש בדיפלומטיה
פומבית בניסיונם להעביר את המסרים שלהם. מלחמת התדמית, במסגרתה מנסה כל צד להציג את
רעיונותיו, אמונותיו, תפיסותיו ודרכי פעולתו כמוצדקים, מהווה חזית חשובה במאבק הכולל בין
הצדדים בקונפליקט )Evera, 2006(, במיוחד בכל הנוגע למלחמה בטרור. עוד יותר מהעימות הצבאי,
המאבק כנגד הטרור מתנהל בזירה התקשורתית, והוא כרוך בהצגת רעיונות, ערכים ותפיסות
)Archetti, 2010(. היכולת להעביר את המסגרות המועדפות באמצעי התקשורת הזרים היא בעלת
משמעות רבה, כיוון שבמיוחד בכל הנוגע לחדשות חוץ המידע המגיע באמצעות התקשורת צפוי להשפיע
על האופן בו הציבור והממשל תופסים את האירועים ) & Manheim, 1994; Ryan, 1991; Wang
Chang, 2004; Wolfsfeld, 1997(. הסיקור התקשורתי ייחשב למוצלח כאשר אירוע, נושא או שחקן
פוליטי ממוסגר באופן המקדם תפיסות ופרשנות המועיל לצד אחד בקונפליקט ו/או מעכב את הצד
האחר.

להמשך..................