טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה במדיניות ציבורית: כפרי הסטודנטים "איילים" - השפעת השהות בפרוייקט "איילים" על גיבוש תחושת שייכות וחיזוק התדמית של אזורי הפריפריה ועל עמדותיהם של הסטודנטים בנוגע להישארות ביישובים לאחר תקופת הלימודים

מטרתו של מחקר זה הוא לבחון את התועלות והתרומות בהקמת כפרי הסטודנטים ואת הצלחתו
של פרויקט "איילים" בגיבוש תחושת שייכות וחיזוק התדמית והדימוי של אזורי הפריפריה בקרב
סטודנטים החיים בכפרים, כמו גם השפעת ההשתתפות בפרוייקט על עמדותיהם בנוגע להישארות
ביישובים לאחר תקופת הלימודים. המחקר יעמוד על ההשלכות החברתיות, ההתיישבותיות
והאזוריות בטווח הקצר ועל הפוטנציאל העתידי שלו, דרך בחינת השפעותיו על עמדות של
סטודנטים שלקחו חלק בפרויקט.
באמצעות מחקר השוואתי שכלל שאלונים, הבחנתי בשונה ובמשותף בין הסטודנטים הוותיקים
בפרויקט ובין אלו שרק מצטרפים. המחקר נערך בין בכל כפרי הסטודנטים שהוקמו על ידי תנועת
"איילים" בנגב ובגליל. מצאתי כי בקרב הסטודנטים הוותיקים ההזדהות עם המקום נמצאה גבוה
במיוחד ובאה לידי ביטוי בסיפוק מהקהילה, מההשתלבות באזור והיקשרות גבוהה לישוב לצד
דירוג סיכוי גבוה להישארות בישוב גם לאחר סיום הלימודים. לעומת זאת, בקרב הסטודנטים
החדשים שזה אך הצטרפו לפרויקט ההזדהות עם המקום נמצאה נמוכה ובהתאמה גם סיכויי
ההישארות היו נמוכים.

להמשך..........