טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון במשפטים: גאים ביוקר - החיים היקרים של הומואים בישראל 2011

רשימה זו שכינוייה הינו 'גאים ביוקר' הינה עבודה המתארת בעיה שטרם נידונה ביחס לחברי הקהילה
הגאה ואשר הטרידה אותי רבות9 ברשימה זו אני מבקש לעורר בעיה אשר השיח לגביה רדום9 מטרת
הרשימה, מלבד תרומתה להגברת מודעות הכלכלית בקרב חברי הקהילה, הינה להבהיר לעצמי את מצב
הזכויות והעלויות הנדרשות ממני כאחד מחברי הקהילה9
סקירת הזכויות של חברי הקהילה הגאה מלמדת כי מדינת ישראל הינה מדינה מתקדמת ונאורה באופן
יחסי למדינות רבות, כך שסובלנות וקבלה הפכו לחלק מעמודי התווך שלה9 אולם, לצד מסקנות מרנינות
אלו מרחפת שאלת ההשגה- עד כמה באמת חברי הקהילה מסוגלים להשיג את קשת הזכויות הרחבה
שהמדינה מקנה להם? האם הזכויות הנכספות ברות השגה או שמא הן מנת חלקה של השכבה האמידה של
הקהילה בלבד?!9
1 בתחום העבודה הרי ששוויון ההזדמנויות הוכר כבר ב-2..2 בפרשת דנילוביץ'
9 תחום העבודה הורחב גם
לשאר הספירה הציבורית ובני זוג חד-מיניים נמצאו כ"שאירים" חוקיים לצורך זכויות סוציאליות שונות
2 כגון פנסיה, גמלאות צבאיות וירושה, כעולה מפרשת שטיינר
 ופרשת פטריק לוי
3
9 במקביל להכרה בזכויות
במישור הציבורי, לא אחרה לבוא גם ההכרה בזכויות במישור הפרטי, למשל נישואין של בני זוג חד-מיניים
שהוכרו כבר ב-0..1 בפרשת בן-ארי
4
9 באופן מפתיע עוד קודם לכן, בתחילת שנות ה-...0 הוכר תא
5 משפחתי הומו-לסבי בדמות של שתי אמהות וילדים כאשר אושר אימוץ צולב בפסקי הדין ברנר-קדיש

6 וירוס-חקק
9 ברי שפסקי הדין הללו הולידו גם תביעות של בני זוג הומואים לאמץ ילדים או להשתמש
בשירותי פונדקאות וכן תביעות רכושיות בין בני זוג חד-מיניים, אולם טרם ניתנה פסיקה מפורשת9
סקירה זו יוצרת תמונה אופטימית ומרגשת, אולם לצד האשליה הנעימה נמצאת המציאות, ובה- כל אותם
דברים נפלאים שבית המשפט הקנה לחברי הקהילה, עולים כסף, והרבה9 בטרם אפרוט את מהלך העבודה
וחלקיה, אבקש לפרוט מספר הנחות עליהן נשענת עבודה זו, על מנת להבהיר את היקפה והנושאים בה
תעסוק לעומת הנושאים שלא יטופלו במסגרת זו9 ראשית, מדובר בנושא רחב ידיים הרלוונטי למדינות
רבות פרט לישראל9 מפאת קוצר היריעה, רשימה זו לא תסקור משפט משווה ולא תפרוט אלטרנטיבות
הקיימות בעולם9 ברשימה זו אתאר מצב קיים- יוקר המחייה שממנו סובלים בני הקהילה בהשוואה
לאוכלוסיית הסטרייטים בישראל בלבד9 שנית, הרשימה תתמקד בחברי הקהילה הזכריים קרי- ההומואים
ולא הלסביות9 המניעים לכך הם קוצר היריעה, השתייכותי לתת קבוצה זו והעניין שיש לי לגביה וכן עקב
סיבת מיקרו9 הפרק העוסק בילדים מעלה כי לסביות לא מתקשות גנטית להביא ילדים, להבדיל מהומואים
שיכולים להשתמש באימוץ, פונדקאות או "הורות משותפת" )כפי שתוגדר להלן(9 על כן, העלויות
המפורטות בפרק זה אינן רלוונטיות להן9 שלישית, נושא העלויות רחב מאוד ובא לידי ביטוי גם בהטבות
7 המתקבלות ממקום העבודה
, זכויות סוציאליות מהמדינה, התא המשפחתי, חיי הלילה והבילויים ועוד9

להמשך.......