טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

דוקטורט בפילוסופיה: זוגיות והורות במשפחה הערבית בישראל - תהליכי שינוי ושימור בשלושה דורות 2006

המשפחה הערבית בישראל לא זכתה עד היום להתייחסות מחקרית מספקת בנושא
השינויים המתחוללים בתא המשפחתי. הספרות המדעית בנושא זה נסמכת ברובה על מחקרים
בלתי עדכניים או בלתי מייצגים, ובהעדר ידע אמפירי עדכני על התמורות והשינויים שחלו
במשפחה הגרעינית הערבית, היא מתוארת לעתים קרובות כפי שהייתה לפני חצי מאה.
המחקר הנוכחי מבקש למלא חלל הקיים בספרות בנוגע למשפחה הגרעינית הערבית
בישראל. הוא בודק את מאפייני הקשרים הזוגיים ויחסי הורה- ילד ואת השינויים שחלו
במאפיינים אלו לאורך שלושה דורות. בנוסף, המחקר מנסה לזהות את הגורמים אשר מקדמים
שינוי ואת אלו שתורמים לשימור המאפיינים המסורתיים של המשפחה הערבית בישראל.
המחקר מתבסס על תיאוריית המודרניזציה להסבר תהליכי שינוי, ועל תאוריית
הסולידריות הבין-דורית להסבר שימור עמדות ודפוסי משפחה. על פי הנחות היסוד של תיאוריית
המודרניזציה, שיערנו כי לאורך זמן יחולו שינויים בעמדות ובדפוסי התנהגות ביחסים הזוגיים
וביחסי הורה-ילד. באופן ספציפי, שיערנו כי היחסים הזוגיים יהיו מסורתיים פחות ושיתופיים
יותר, וכי יחסי הורה- ילד יהיו מסורתיים פחות ומתירניים יותר (א) ככל שהדור צעיר יותר (ב) ככל
שרמת ההשכלה גבוהה יותר (ג) ככל שהמגע עם האוכלוסייה היהודית הדוק יותר. כמו כן, שיערנו
כי עמדות ודפוסי יחסים במשפחה הגרעינית יהיו מסורתיים פחות ושוויוניים יותר בקרב נשים
העובדות מחוץ למשק הבית, לעומת נשים שאינן עובדות; ביישובים עירוניים בהשוואה ליישובים
כפריים; וביישובים הקרובים ליישובים עירוניים יהודיים בהשוואה ליישובים המרוחקים
מיישובים יהודיים.
השערות המחקר המתייחסות למגמות השימור בקשרים הזוגיים וביחסי הורה- ילד
במשפחה נגזרו בעיקר מתיאוריית הסולידריות הבין-דורית. שיערנו כי יימצא דמיון ותתקיים
המשכיות בעמדות ובהתנהגויות ביחסים הזוגיים וביחסי הורה- ילד, ככל שרמות הסולידריות
הרגשית, סולידריות הקשר והסולידריות ההסכמתית בין בנות לאמהותיהן גבוהות יותר. בנוסף,
על- פי תאוריית המודרניזציה, שיערנו כייהיהשימור רב יותרשל עמדות ודפוסייחסיםככל
שרמת הדתיות גבוהה יותר.
 מדגם המחקר כלל נשים ערביות משלושה דורות בקרב 179 משפחות (בסך הכול 537 נשים).
הדור הראשון (I) מכונה כאן דור הסבתות, הדור השני (II), דור האימהות, מתייחס לבנותיהן,
והדור השלישי (III) הוא דור הנכדות. הנחת המחקר הייתה שבחינת היחסים הבין-דוריים תתרום
לזיהוי מאפייני היחסים הזוגיים וההוריים במשפחה הערבית מחד, ומאידך – תלמד על מגמות
השינוי והשימור שהתחוללו לאורך השנים במאפיינים הללו. דגימת המשפחות נעשתה בארבעה
סוגי יישובים ערביים, על פי קריטריונים של גודל היישוב וקרבתו ליישוב עירוני יהודי. לצורך
הדגימה נבחרו, אפוא, יישובים ערביים עירוניים וכפריים הקרובים ליישובים עירוניים יהודיים,
ויישובים ערביים עירוניים וכפריים המרוחקים מיישובים עירוניים יהודיים. בכל סוג יישוב,
יחידת הדגימה הייתה בנות הדור הצעיר (הנכדות), והמשפחות נכללו במדגם אם האימהות
והסבתות היו בחיים וגילו נכונות להשתתף במחקר.

להמשך.....