טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר מ.א. בחינוך: ''היצירה הזו היא של כולנו" - ביטוי אישי והעצמה קבוצתית בפעילות אמנותית משותפת 2009

עבודה זו עוסקת ביחסים שבין ביטויו האישי של היחיד לבין מבנה ואיכות החוויה המשותפת של
הקבוצה במסגרת פרויקט אמנות קבוצתי מפגש עבודה של קבוצה לצורך יצירת עבודת אמנות
משותפת מערער על התפיסה המקובלת, לפיה יצירה אמנותית נוצרת בתחום היחיד המציג את
עבודתו כתוצר מוגמר בפני החברה. בחינת פרויקט ''החלומות'', אותו ליוויתי לצורך מחקר זה,
המתנהל באופן שיתופי הדוק, העלתה תהיות עקרוניות וציפייה למתחים. המחקר בודק את
השפעתה של ההשתתפות בפרויקט יצירה אמנותית משותפת לקבוצה הן על היחיד והן על
הקבוצה הפועלת בצוותא. בנוסף, נבחנו השפעות של גורמים פיזיים וחברתיים בסביבת הפרויקט
על התפתחותה של יצירת האמנות המשותפת, כמו גם השפעתה של היצירה על סביבותיה.
הבנה של תהליכי העבודה והתהליכים החברתיים המתרחשים בפרויקט אמנותי קבוצתי
דורשת התייחסות לתחום הפרט ולתחום הקבוצה גם יחד. לחקר סוגיות אלו נבחנו מאפייני
התהליכים היצירתיים של היחיד הפועל במסגרת הפרויקט האמנותי הקבוצתי, נבדק כיצד
מתארים ומעריכים המשתתפים את משמעותו של התהליך בעבודה הקבוצתית )לעומת הדגש
על התוצר האמנותי( בדפוסי הפעילות השונים, ומה היו השלכותיהם על התוצר המשותף
ולבסוף נבדקה השפעתה של היצירה המשותפת מבחינת ההעצמה הקבוצתית וחיזוק ההון
התרבותי והחברתי בקבוצה היוצרת ובסביבתה.
כבסיס תיאורטי לבחינת תחום הפרט בפרויקט, חוקרת עבודה זו את החוויה האסתטית
של היחיד היוצר. הדיון במהותה של החוויה המתקיימת כתוצאה מההתנסות האסתטית נשען
על תיאוריות מתחום האסתטיקה ומתחום החינוך לאסתטיקה.

להמשך......