טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר מ.א. בפסיכולוגיה חברתית: ערכים, עמדות והשימוש בסמים ואלכוהול בקרב סטודנטים ובני נוער בישראל 2009

בדומה לכל התנהגות אנושית, גם צריכת סמים ואלכוהול היא התנהגות מורכבת הנגרמת כתוצאה
מגורמים והסברים שונים. כל ניסיון לחקור את התופעה ולבחון את הגורמים המקדימים לה עשוי
להשלים את חלקי התמונה המלאה ולסייע בהבנתה. המחקר הנוכחי מאפשר לבחון חלק מהמנגנונים
הפסיכולוגיים העומדים מאחורי התנהגות צריכת סמים ואלכוהול בקרב אוכלוסיית הסטודנטים ובני
הנוער בישראל . חשיבות המחקר טמונה בכך כי ככל שנטיב להבין מה הם הגורמים המקדימים לשתיית
אלכוהול וצריכת סמים, כך נוכל לעצב באופן טוב יותר תוכניות מניעה ותוכניות לחינוך ערכי שמטרתן
להפחית התנהגויות אלו .
טענת המחקר הנוכחי היא שהבדלים משמעותיים בערכים אישיים בין פרטים הצורכים סמים
ואלכוהול לבין אלו שלא צורכים עשויים להסביר עמדות שונות כלפי סמים ואלכוהול ש, בתורן עשויות
לנבא התנהגות צריכה זו . באמצעות המסגרת התיאורטית של תיאורית הערכים של שוורץ (1992) נבחנה
ההשערה כי מידת השימוש בסמים ואלכוהול קשורה להדגשת ערכים מסוימים יותר מ אחרים כ. לומר ,
פרטים אשר ערכי פתיחות לשינוי (הכוונה עצמית, גרייה, הדוניזם) הם בעדיפות גבוהה עבורם יצרכו יותר
סמים ואלכוהול מאשר פרטים המונחים על פי ערכי שימור (מסורת ק, ונפורמיות, ביטחון ). בחלקו השני
של המחקר, נבחנה ההשערה כי ערכים אישיים עשויים להיות קשורים להתנהגות צריכת סמים ואלכוהול ,
הן באופן ישיר והן באופן בלתי ישיר , באמצעות תיווך של העמדות כלפי השימוש בסמים ואלכוהול. באופן
ספציפי, המחקר התבסס על מודל ערכים-עמדות-התנהגות והציע כי עמדות כלפי סמים ואלכוהול הינן
המנגנון המתווך את הקשר בין ערכים והתנהגות צריכת סמים ואלכוהול .
במחקר השתתפו 139 סטודנטים ו-143 בני נוער מאוניברסיטאות ובתי-ספר ברחבי הארץ. מבנה
הערכים של הנבדקים נבדק באמצעות שאלון הדמויות למדידת ערכים של שוורץ , עמדותיהם כלפי סמים
ואלכוהול נבדקו באמצעות שאלון עמדות שבחן באיזו מידה הנבדק בעל עמדה התומכת בשימוש בחומרים
אלו והתנהגות הצריכה של סמים ואלכוהול נבדקה באמצעות דיווח-עצמי של הנבדקים באשר לצריכתם .
ממצאי חלקו הראשון של המחקר העידו כי בקרב מדגם הסטודנטים נמצאה תמיכה מלאה
להשערות המחקר. ש כך ככל שערכי הפתיחות לשינוי הינם בעדיפות גבוהה יותר כך הסבירות לשימוש
בסמים ואלכוהול עולה, וכן כי ככל שערכי השימור הינם בעדיפות גבוהה יותר כך הסבירות לשימוש
בסמים ואלכוהול פוחתת. כלומר, מידת השימוש בסמים ואלכוהול קשורה להדגשת ערכים מסוימים יותר
מאשר אחרים . לעומת זאת, בקרב מדגם בני הנוער נמצאה תמיכה חלקית בלבד להשערות המחקר. נמצא
כי שימוש בסמים ואלכוהול קשור באופן חיובי לערכי גרייה והדוניזם, אך לא לערכי הכוונה עצמית, וכי
שימוש בסמים ואלכוהול קשור באופן שלילי לערכי ביטחון, אך לא לערכי קונפורמיות ומסורת .

להמשך......