טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: הכדורגל כמבנה זהות ויוצר שסעים בין תרבויות 2004

בעבודה זו הסוגיה הנידונה היא מקומו של הכדורגל בדיון ב"רב- תרבותיות". טענתי המרכזית היא שהכדורגל, כמאפיין תרבות, יכול לעצב זהות תרבותית, ובמהלך תהליך זה נוצרים שסעים וקשרים חדשים. הדיון שנערך בעבודה מתייחס לתיאוריות מוכרות המנסות להסביר את ה"רב- תרבותיות", ואת הקשר של הספורט בכלל, והכדורגל בפרט לחיי היומיום. מוצגות מספר דוגמאות לכדורגל בבריטניה תוך ניסיון להדגים את שלוש הפרדיגמות המרכזיות: הפונקציונלית, הקונפליקטואליסטית והסימבולית, כאפשרות להסבר האירועים. הניתוח מנסה להבהיר את הקשר בין כדורגל, זהות ו"רב- תרבותיות", ומנסה להראות שמדובר בנושא  המורכב משאלות של תפיסת המציאות החברתית.