טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

דוקטורט: היבטים גנטיים בקשר שבין גדילה תוך-רחמית והשמנה במבוגרים צעירים 2012

תקופת החיים העובריים זוהתה זה מכבר כתקופת מפתח להתפתחותה של השמנה בהמשך החייים.
המנגנונים הקושרים בין הגדילה התוך-רחמית לסנדרום מטבולי טרשתי )סמ"ט( בהמשך החיים,
ובכללו השמנה, הינם מורכבים ומולטיפקטוריאליים, וכוללים היבטים סביבתיים, אימהיים ועוברים, כמו
גם היבטים גנטים. תיאוריית המקור העוברי לתחלואה כרונית בגיל המבוגר ) Thrifty Phenotype
Hypothesis( מציעה כהסבר לקשר הנ"ל שינויים פיזיולוגיים ומטבוליים במהלך החיים העובריים,
המתרחשים בתגובה לחשיפתו של העובר לתנאי עקה תזונתית. שינויים אלו צפויים ללוותו גם במהלך
חייו הבוגרים, ועשויים להיות המקור לתחלואה כרונית בהמשך החיים, בייחוד כאשר בהמשך החיים
התנאים הסביבתיים מאפשרים תזונת שפע. קיימים גם הסברים חלופיים, המציעים כי הקשר בין גדילה
תוך-רחמית לסמ"ט מוסבר באמצעות שונות גנטית. תיאוריית הגנוטיפ החסכני ) Thrifty Genotype
Hypothesis( גורסת כי גנים אשר הותאמו לאורך האבולוציה להתמודדות עם זמנים של חוסר תזונתי,
הופכים מזיקים בזמנים של שפע מתמיד ואחראים להתפתחות מחלות כרוניות בגיל המבוגר. כלומר,
האינטראקציה בין גנים לבין משתנים סביבתיים, כגון תזונה, היא האחראית לעודף הסיכון לתחלואה.

להמשך............