טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר תואר שני במדעי התנהגות: דעיכתה של מוטיבציה הגורמים הקשורים בנשירת מתנדבים 2004

המחקר הנוכחי עוסק בחקירת תהלי דעיכת המוטיבציה של מתנדבי . מטרתו היא לנתח ולהסביר
מדוע מתנדבת מתחילה את ההתנדבות כאשר היא אומרת "כשמשהו חשוב ל את תילחמי חזק" וכעבור
מספר חודשי היא עוזבת את הארגו . נשירת מתנדבי מהווה את אחד הנושאי המהותיי עמ
מתמודד ארגו הפועל באמצעות מתנדבי . ארגוני רבי מגלי חוסר אמו ומצוקה מבנית לנוכח
שרירותיות התופעה כפי שה חווי אותה. ארגוני אלה משקיעי בהכשרת מתנדבי וחר# זאת,
מתנדבי רבי נוטי לעזוב את ההתנדבות כבר בששת החודשי הראשוני להתנדבות. לנוכח נתוני
אלה עולה חשיבותו של מחקר העוסק בחקירת הגורמי ם המחוללי ם נשירה. מרבית המחקרי בתחו ם
ההתנדבות עסקו בגורמי המניעי את המוטיבציה להתנדב, תגמולי אשר מצפי לה מתנדבי
וגורמי המייצרי התמדה. קשיי ההתנדבות נחקרו מעט ובמידה הפחותה ביותר נחקרה נשירה. מרבית
המחקרי נחקרו דר שיטות מחקר כמותיות והצביעו על קשרי בי משתני . חר# יתרונותיו של סגנו
מחקר זה, הוא מתקשה להצביע על מת הסברי תהליכיי לניתוח קשרי אלה. המחקר הנוכחי נקט
בגישה איכותנית מתו נגזרת של מטרותיו התיאורטיות. המטרה המרכזית היתה להכיר ולנתח את
הגורמי , הסיטואציות השונות והמצבי הרגשיי המייצרי נשירה וכ לאפיי את תהלי הנשירה עצמו
– כיצד הוא מתרחש בפועל וכיצד הוא נחווה על ידי הנושרת והארגו . מטרה משנית במחקר היתה
להתחקות אחר איכות ההתמודדות הרגשית של המתנדבות מול קשיי ההתנדבות בהתבסס על מודל "ניהול
רגשות" של הוכצ'יילד.

להמשך.............