טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר תואר שני במדעי הרווחה והבריאות: נכונותם של יוצאי ברה"מ לשעבר נפגעי סמים ואלכוהול לקבל טיפול פסיכוסוציאלי 2009

מחקר זה בדק השפעת דחק- תירבות (acculturative stress) וגורמים נוספים על נכונות לקבל טיפול
פסיכוסוציאלי בקרב נפגעי סמים ואלכוהול יוצאי ברה"מ לשעבר. השערת המחקר טענה שבעלי רמת דחק- תירבות
גבוהה יהיו פחות נכונים לקבל טיפול פסיכוסוציאלי מאשר אלו עם רמת דחק- תירבות נמוכה יותר.
המדגם כלל 255 יוצאי ברה"מ לשעבר נפגעי סמים ואלכוהול, גברים ונשים, בגילאים 19-73, מצפון
וממרכז הארץ שקשורים למסגרות טיפול פורמאליות ובלתי פורמאליות שונות, , שנדגמו באופן לא הסתברותי. כלי
מחקר שנעשה בו שימוש לצורך איסוף נתונים הוא שאלון לדיווח עצמי שתורגם והותאם לאוכלוסייה הנחקרת.
ניתוח רב-משתני שנעשה לצורך בחינת ההשערה לא מצא השפעה של דחק- תירבות על נכונות לקבל
טיפול פסיכוסוציאלי בקרב המשתתפים במדגם. עוד עולה מהממצאים שהמשתנה המשמעותי ביותר שמשפיע על
הנכונות לקבל טיפול הינו רמת אופטימיות. כמו כן, נמצאו משתנים משמעותיים נוספים כגון: גיל (עם עליית הגיל,
נכונות יורדת), מצב נקיון מסמים ומאלכוהול (נקיים נוטים יותר לקבל טיפול מאשר אנשים שעדיין משתמשים)
ומס' שנים בארץ בקרב צעירים עד גיל 40 (ככל שמס' שנים בארץ גבוה יותר כך נכונות לטיפול גבוהה יותר).
המחקר מציע רובד ראשון של ידע לגבי דחק- תירבות והגורמים המשפיעים על נכונות לקבל טיפול
פסיכוסוציאלי. לממצאים יש השלכות על בניית התערבויות טיפוליות עבור יוצאי ברה"מ לשעבר נפגעי סמים
ואלכוהול. בעקבות תוצאות המחקר נראה שהנושאים ראויים להתייחסות של קובעי המדיניות ואנשי מקצוע
שאמונים על מתן סיוע לאוכלוסיית עולים זו.

להמשך.............