טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר מ.א. בעבודה סוציאלית: "ביחד ness" - רבדים של קשר ביחסי עזרה שיתופיים 2011

שותפות מוצגת בספרות של מקצועות העזרה בעיקר על ידי סולמות ומודלי המתייחסי לרבדי של
קבלת החלטות ו חלוקת הכוח בי הציבור למקבלי ההחלטות (שמר ושמיד, Arnstein, 1969 ;2006).
המחקר בתחו מראה כי חסרי בהמשגה זו רבדי של קשר ויחסי שיתופיי ( ,Coyne & Cowely
 2007; Goldberg & Comins, 2001; Morrison, 1996). מטרת מחקר זה לבחו את מושג השותפות
כפי שהוא מוצג ונחווה על ידי נערי ונערות, מדריכי ומייסדי בעמותת ידידי בית ח ה . עמותה
פועלת לאור הפסיכותרפיה האינסטיטוציונלית; גישה טיפולית שהתפתחה בצרפת אחרי מלחמת העול
השנייה, המשלבת תפיסות חברתיות ביקורתיות ע גישה אנליטית לטיפול ( Oury, 2007 ). בגישה זו
ישנו שימוש בשותפות ככלי טיפולי ( Ayme, 2009 , ) ועל כ בית ח מתאימה לשמש כשדה למחקר זה.
במוקד המחקר עומד החיפוש אחר רבדי של קשר ויחסי שיתופיי , והוא מתייחס לשלוש שאלות :
.1 כיצד נערות ונערי , מדריכי ומדריכות ומייסדי בית ח מגדיר י שותפות?
.2 מה משמעותה של חוויית השותפות עבור ?
.3 מה הרבדי הדומי והשוני בתפיסת השותפות בי נערות ונערי , מדריכי ומדריכות נוער,
ומייסדי בית ח ? כיצד נית להבי ולהסביר דמיו ושוני אלו?
המחקר כלל עשרה ראיונות תוכ חצי מובני (צבר ב יהושע, 1995 ו, ) נער בגישה איכותנית המאפשרת
לבחו תופעות חברתיות דר עיניה של הא/נשי החווי תופעות אלה (Denzin & Lincoln, 2005).
המחקר התבסס על הפרדיגמה הפנומנולוגית הבנייתית, מתו הבנה כי שותפות ומפגש שיתופי בבית
ח ה חוויות סובייקטיביות והבנייתיות, הנוצרות על ידי פרשנויות אישיות לחוויות, והמפגש שלה ע
המציאות וההקשר בו נוצרו (שלסקי ואלפרט, 2007). השתמשתי ברפלקציה עצמית על מנת להציג
לקורא את עמדתי מול מושג השותפות והקשר המוקד שלי ע בית חם ועם משתתפי המחקר
.( McIntyre, 2003)
פרק הממצאי מציג חמש תמות : שותפות כמהות כוללנית , מעי "שפה" או עול המכיל י רבדי
רבי המתקיימי יחד; שותפות ככלי טיפולי , המכוונת לתיקו ברמה חברתית ואישית, ובעלת מהות
המחברת בי שוני . הדרישות המקדימות לקיו שותפות "ו , כשלי שותפות" מה כדאי להיזהר. מבנה
השותפות , המכיל רובד מבני טכני , מעי שלד הכולל את נהלי קבלת ההחלטות וחלוקת הכוח ; ורובד
תוכני חווייתי, המתאר את החוויה של המפגש השיתופי. הנושא האחרו הוא תיאור הדמיו והשוני בי
הקבוצות בהמשגת וחוויית השותפות.

להמשך.......