טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר מ.א. בפסיכולוגיה קלינית: אתיקה של ראיונות הקבלה למגמות הקליניות בפסיכולוגיה 2007

עבודה זו מהווה צעד בקידום נושא האתיקה של ראיונות הקבלה למגמות הקליניות
בפסיכולוגיה, ובעיקר להעלאת המודעות לקצה הנשכח שלה – המחויבות האתית כלפי המרואיין.
מוצע ניסיון לניתוח אתי שיטתי של ראיונות הקבלה, שממחיש מורכבות אתית, מתח פנימי וניגוד
עניינים שמלווים אותם, שלא זכו למענה עד כה. על מנת לברר הביטויים לכך וכדי לזהות נורמות
אתיות רלוונטיות, נערך מחקר גישוש ראשוני, שבירר, באמצעות שאלונים פתוחים, תפיסות של
39 נבדקים משלוש קבוצות בעלות מעורבות בתהליך הראיונות: 12 מראיינים, 16 מרואיינים
בפועל (סטודנטים במגמות קליניות) ו-11 מרואיינים בכוח (סטודנטים שמתעתדים להתראיין).
ניתוח נרטיבי איפשר לזהות מתשובותיהם תימות שעלו ולערוך השוואות התרשמותיות בין
הקבוצות. התגלה כי בנוסף לחשיבות הצורך באיזון בין מטרות המראיין וזכויות המרואיין עלו
תוצאות מפתיעות באשר לפגיעות המרואיינים, עמימות שישנה באשר למחויבות כלפיהם וטשטוש
שהתגלה בין ראיון הקבלה לבין מפגש טיפולי. לאור התוצאות הועלו כיוונים שונים לקידום
הנושא, שבכוחם לתרום לשמירה על מרואיינים, לשיפור איכות הראיונות ולקידום מעמדו של
המקצוע.

להמשך.....