טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה בתקשורת: ייצוגו של מנהיג פוליטי מהגר בעיתונות מגזרית לעומת עיתונות הרוב 2010

המחקר מנסה לאתר את השוני בין אופן הייצוג של איש ציבור יוצא חבר העמים בעיתונות מהגרים
לבין אופן ייצוגו בעיתונות הרוב. בדיקה זו נעשתה על מקרה של אביגדור ליברמן – מנהיג פוליטי
מהגר מברית המועצות לשעבר. לצורך ביצוע המחקר נבחרו העיתון היומי הנפוץ ביותר בשפה
הרוסית – וסטי והיומון הנפוץ ביותר בשפה העברית ידיעות אחרונות. ייצוג שוויוני של חברי קבוצות
מיעוט מבטיח את חופש הביטוי, אחד מעקרונות הדמוקרטיה, מדגיש את הפלורליזם החברתי ונותן
לו לגיטימציה. אך למעשה, מכיוון שקבוצות המיעוט הינן מרוחקות מהאליטות ומוקדי הכוח,
תקשורת הרוב שמהווה חלק מאותן אליטות, לעתים קרובות נוטה להתעלם מהמיעוטים או לסקרם
Cottle, 2000; Gill, 1987; Hussain, 2000; Lemish, 2000; Ter ( וסטריאוטיפי שלילי באופן
 את שחקרו המחקרים ,שני מצד .)Wal, 2002; van Dijk, 1989; Weiss, 1999 Wolfsfeld,1997
ייצוגם של מהגרים ומיעוטים אתניים בתקשורת בשפתם, מלמדים כי עיתונות מהגרים מסקרת את
בני הקהילה בתדירות גבוהה, בטון חיובי יותר ואף נוטה לחזק את הסולידאריות הפנים-קהילתית
 על .)Adoni et al, 2006; Ben-Rafael, 2006; Riggins, 1992a; Viswanath and Arora, 2000(
רקע זה, המחקר המוצע שואף להשוות בין אופן הייצוג של מנהיג פוליטי בן קבוצת מיעוט בשני
עיתונים מסחריים השייכים לאותו תאגיד תקשורת, אך מכוונים לשתי קבוצות שונות של הציבור
הישראלי – אחד אל אוכלוסיית הרוב ושני - לקהילת המהגרים מחבר העמים. בכך המחקר מנסה
להשיב על השאלה: האם קיים שוני בין אופן הייצוג של מנהיג פוליטי מהגר בעיתונות מהגרים לבין
אופן ייצוגו בעיתונות הרוב וכיצד הוא בא לידי ביטוי בשני העיתונים?

להמשך..............