טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר תואר שני: ייחוסים של הורים ערבים ויהודים כלפי השימוש לרעה בסמים של בניהם 2006

תקציר ...............................................................................................................IV
רשימת טבלאות ...................................................................................................VI

מבוא ...................................................................................................................1
פרק 1. רקע מדעי ..................................................................................................3
.א תיאורית הייחוס ....................................................................................................3
.ב השפעות תרבותיות על הייחוס .................................................................................5
.ג התרבות הערבית והיהודית שוני ומשמעות ..............................................................7
1ג . התרבות הערבית ....................................................................................................7
2ג . התרבות היהודית ...................................................................................................9
ד. ייחוסים על התנהגויות לא מקובלות בחברה............................................................12
ה. חשיבות ההורי בתוכניות מניעה וטיפול .................................................................13
ו. סיכום והשערות המחקר .......................................................................................15

פרק . 2 שיטה ..................................................................................................................17
.א מדגם ..................................................................................................................17
.ב כלי המחקר..........................................................................................................18
.ג הליך ...................................................................................................................19
פרק . 3 ממצאים..............................................................................................................20
.א השערה מספר 1: הבדלי בייחוסים בי הורים ערבים ויהודים במימדי "מוקד" ו
"שליטה"..............................................................................................................20
.ב השערה מספר 2: הבדלי בי הורי ערבי ויהודי ב "מידת המוכנות לעזור"
 לבניה ו "להיות מעורבי בתוכנית הטיפול" .........................................................23
.ג השערה מספר 3: הורי ערבי מייחסי אחריות לעצמ פחות מאשר הורי
 יהודי בקשר להתנהגות בנ המשתמש...................................................................26

להמשך.....