טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

דוקטורט בפילוסופיה: שותפות קהילתית בתהליכי הנהגת שינויים בקיבוץ 2003

עבודה זו מציגה חקר מקרה של שותפות בתהליכי קבלת החלטות, בקהילה קיבוצית העוסקת בשינוי אורחות
חייה.
שותפות קהילתית הינה מערכת יחסים הדדית , רצונית ומוסכמת המתקיימת בין חברי קהילה למען קידום נושא
משותף. בכל קהילה היא תאופיין בדרך ייחודית, כתוצר של השותפים בה, של יחסי הגומלין ביניהם וההקשר בו
היא מתקיימת. עשויים לקחת בה חלק הקהילה בשלמותה או חלקים ממנה. בשותפות זו יכולים להיכלל גורמים
פנים-קהילתיים כמו: חברי קהילה מן-השורה, נציגי הקהילה, מנהיגים בלתי פורמאליים , קבוצות מיעוט ואנשי
מקצוע מהקהילה. יכולים גם להיכלל בה גורמים חוץ-קהילתיים כגון: אנשי מקצוע, מתנדבים ונציגי ארגונים.
השותפות כוללת רמות מעורבות שונות, מהשתתפות ישירה עד השתתפות נציגותית. בנוסף, ממד הזמן
בהתקשרות בין השותפים אינו קבוע ואחיד. יש אשר יתמידו ויש שיצטרפו לפעילות אד- הוק .
יחסי השותפים מאופיינים בנכונות וביכולת לחלוק זה עם זה (to share) רעיונות, מידע, תהליכי קבלת החלטות,
משימות, מיומנויות ואחריות לתוצאות. על מנת לחלוק בכל אלה נדרשים השותפים להתארגן כדי לעגן יחדיו
נורמות עבודה, זכויות וחובות של השותפים (Buchanan, 1994; Calder, 1995 . )
בדרך כלל, ערך הכבוד ושוויון ערך האדם מנחים את מערכת יחסי השותפות. כיבוד האדם והכלל באשר הם
מהווה תנאי לביסוס מערכת יחסים המאפשרת חופש פעולה וביטוי מרבי. ביחסי שותפות, על השותפים לכבד זה
את שונותו של זה, אך אין משמעות הדבר הימנעות מניסיונות להשפיע זה על זה או מלהתמודד עם עימותים.
נהפוך הוא, תהליכי הדיאלוג ויצירת ההסכמות הם תנאי לקיום שותפות מוצלחת .
יחסי הכוחות בין השותפים אינם בהכרח שווים והם אף עשויים להשתנות בעוצמתם ובהשפעתם זה על זה לאורך
חיי השותפות. מכאן, תרומת השותפים והרווח שלהם מהשותפות אינם אחידים .
לשותפות ממדים גלויים וישירים של עוצמה המתבטאים באופן מפורש בשותפות היומיומית בקהילה ( למשל
באמצעות התנהגות, חוקים, מבנה ארגוני), אך היא גם מושפעת מיחסי עוצמה בלתי ניראים ובלתי מודעים.
ממדים אלה של עוצמה עלולים להיות קשים לזיהוי, במיוחד לאלה המושפעים מהם , כיוון שהם מאופיינים
בשותפות סמלית הכוללת את הפעילות שלא התקיימה בשותפות, הנושאים שלא עלו על סדר יומה והאנשים שלא
שותפו. הם גם כוללים תהליכים מופנמים ומושרשים המשפיעים על התודעה של השותפים ונתפסים כ"מובנים
מאליהם", כמו סוציאליזציה, שפה וערכים. תהליכים בלתי מודעים אלה עלולים להשפיע על השותפים כך שיפעלו
כנגד האינטרסים של עצמם.

להמשך........