טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

סמינריון בטיפוגרפיה: מ"לֶ ה-בֶּ ה" ועד "ימים ולילות" - התפתחות האות הספרדית בטיפוגרפיה העברית מן המאה ה-16 ועד לימינו 2013

מטרת עבודה זו היא לעשות השוואה צורנית, קונטקסטואלית ותרבותית-היסטורית בין שני גופנים שעוצבו
במרווח של 463 שנים: "לה־בֶּ ה" שעוצב ע"י גיוֹ ם לה־בֶּ ה באנטוורפן בשנת 1550 ו"ימים" שעוצב ע"י בן נתן
בימינו בישראל )עיצוב שנמשך בעת כתיבת שורות אלו(.
אי לכך, שאלת המחקר הראשונה היא האם ניתן למתוח קשר של דמיון צורני בין שני הגופנים האלו.
בהיסטוריה הטיפוגרפית העברית, ידוע כי ישנם מעצבי גופנים עבריים אשר במאמרים וראיונות, מַ נו
השפעות ישירות על עיצוב הגופנים שלהם.
בנוסף ,ידוע גם כי "האות הספרדית המרובעת" הוא שם לטיפוס אות שהיה שכיח בספרי כתבי יד מימי
1. עם זאת, לא ברור כרגע
הביניים, שהמשיך להתפתח בקצב נמוך יותר או אפילו הוקפא עם המצאת הדפוס
כיצד ואם בכלל ממשיך טיפוס זה להופיע בגופנים המעוצבים בימינו.
שאלת המחקר השניה היא, אפוא, האם בין שני גופנים אלו ישנו קשר של השפעות עקיפות, השתנות
והתפתחות וואריאציות של טיפוס האות הספרדית המרובעת עד לימינו, ואם כן - מהם המופעים, כלומר
הדוגמאות העיצוביות להשפעת טיפוס אות זה.
בסיקור ההשפעות וההתפתחות, אני מקווה ליצור נרטיב של השפעות והתפתחות, גם אם לא תמיד ישירים,
ולהציע כי טיפוס האות הספרדית עובר בצורה כמעט גנטית מגופן לגופן.

להמשך,,,,,,,