טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

השפעת הקמת כביש חוצה ישראל על מחירי נדל"ן למגורים

עבודה זו בחנה את השפעת הקמת כביש חוצה ישראל )כביש 1( על מחירי הנדל"ן למגורים. שאלת המחקר היא, האם מחירי הדירות הקרובות לכביש 1 הושפעו מהקמתו, יחסית לדירות המרוחקות ממנו. על מנת לבנות את מאגר הנתונים, לכל רשות מקומית נמדד מרחק ממחלף פתוח הקרוב ביותר של כביש 1 בשנה נתונה. לכל עסקת נדל"ן למגורים )תצפית( בתקופה 1990-0000 צורף מרחק ממחלף בכביש 1 על פי הישוב בו היא ממוקמת, כמו גם מאפיינים סביבתיים נוספים. מחיר העסקה שימש כבסיס לבדיקת ההשפעה של הקמתו של כביש 1 החל משנת 1991. לצורך הבדיקה נבחרו מחד היישובים הקרובים לכביש 1 )קבוצת הטיפול(, ומאידך יישובים שמרוחקים ממנו, הדומים ליישובים בקבוצת הטיפול על פי השיטה המוכרת כ-Propensity Score Matching. שיטה זו משקללת את התכונות של היישובים )אשכול פריפריאליות, רמה חברתית כלכלית, מספר מכוניות פרטיות ל-0999 תושבים, ומספר מקבלי דמי אבטלה ל-0999 תושבים( במטרה לקיים השוואה בין ישובים דומים.

להמשך...............