טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

"גברי זה הכי קרבי, אחי": הומופוביה בקרב חיילים גברים הטרוסקסואלים בצה"ל וזיקתה לאימוץ תפיסת אידיאולוגיה גברית מסורתית

אלימות פיזית ומילולית בכלל וכזו הנוכחת על רקע נטייה מינית בפרט, הינה תופעה נחקרת ונפוצה בספרות המקצועית של ימינו. בישראל, מדינה בעלת מאפיינים מיליטריסטיים מובהקים, התופעה אף ניכרת בתוך שורותיו של המוסד הצבאי המחייב במדינה, הלוא הוא צה"ל. אולם, המחקר שהתבצע בתחום עד כה על הקשר בין צה"ל לבין תופעת ההומופוביה הינו מוגבל למדי בהיקפו. אי לכך, מן הראוי לבחון מהי הזיקה בין האקלים החברתי- מיליטריסטי השורר בחברה הישראלית, לבין התהוותה והתפתחותה של תופעת ההומופוביה. בנוסף, בעקבות העובדה שלא קיימים מחקרים המצביעים על קשר ישיר בין רמות הומופוביה לבין סוג השירות הצבאי, קשר זה נבחן במחקר הנוכחי באמצעות מודל תיווכי. כלומר, על-פי מודל זה, הקשר בין אופי השירות הצבאי לבין רמת ההומופוביה יתקבל באמצעות תיווך של המשתנה 'אימוץ אידיאולוגיה גברית מסורתית'. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין 'אופי השירות הצבאי' )קרבי/לא קרבי( לבין 'אימוץ אידיאולוגיה גברית מסורתית', ואת הקשר בין 'אימוץ אידיאולוגיה גברית מסורתית' לבין רמות ה'הומופוביה' בקרב חיילים גברים הטרוסקסואלים, וכך לבסס את המודל התיווכי המקשר בין 'אופי השירות הצבאי' לבין רמות ה'הומופוביה'. במחקר נבדקו חיילים הטרוסקסואליים בשירות סדיר בצה"ל )N=85( אשר נדגמו בשיטת 'נוחות' על בסיס התנדבותי. בניגוד להשערת המחקר הראשונה, לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמות ההומופוביה בין קבוצות המחקר השונות. לעומת זאת, נמצא קשר חיובי בין רמת ה'הומופוביה' של הנבדקים לבין מידת 'אימוץ האידיאולוגיה הגברית המסורתית' שלהם , וזאת בהתאם להשערת המחקר השנייה. לבסוף, השערת המודל התיווכי אוששה באופן חלקי בלבד, שכן הקשר בין 'אופי השירות הצבאי' לבין רמת ה'הומופוביה' הכללית ורמת ה'הומופוביה' בתת הסולם 'הימנעות' אכן נמצא כמתווך על ידי רמות 'אימוץ האידיאולוגיה הגברית המסורתית'. עם זאת, הקשר בין 'אופי השירות' לבין 'רמות ההומופוביה' בתתי הסולמות 'אגרסיביות' ו'נגטיביזם קוגניטיבי' לא נמצא כלל.

להמשך..............