טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

תיזה במדעי החברה: רשתות מדיניות, רגולציה ומדיניות ציבורית - יישום חלקי של רגולציה ברשת מדיניות השיקום הגריאטרי בישראל

רגולציה מוגדרת כאסדרת יחסי חליפין של ערכים בחברה על-ידי סמכות שלטונית ביצועית
שבאמצעות הוראות, תקנות, הנחיות, או צווים מנהליים – מגדירה דרישות, מאשרת מחד גיסא או מונעת
ואף אוסרת פעילות או התנהגות של הפרט ו/או של ארגונים בחברה מאידך גיסא. יחד עם זאת ישנם
מקרים שבהם הרגולציה איננה אפקטיבית, דהיינו אינה נאכפת במלואה מסיבות כאלה ואחרות, והתוצאה
היא שהגופים, האמורים להיות תחת אסדרה פועלים תחת רגולציה לא אפקטיבית, ללא פיקוח וללא בקרה
נאותים.
מטרתו המרכזית של המחקר היא לבחון תחת אילו תנאים נצפה למימוש חלקי של הרגולציה
הממשלתית על גופים הנמצאים תחת אסדרה. זאת באמצעות מקרה הבוחן של עיצוב מדיניות השיקום
הגריאטרי בישראל ותוך שימוש בגישת רשתות המדיניות. גישת רשתות המדיניות בוחנת את האופן שבו
שחקנים פנים-ממשליים חולקים משאבים עם שחקנים חוץ-ממשליים מהמגזר הפרטי ו/או מהמגזר
השלישי, את מערכת היחסים שבין השחקנים השונים וכיצד משתתפי הרשת מקדמים לחצים לשינוי
המדיניות או לשימורה.

להמשך........