טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת סמינר במדעי התנהגות: הומופוביה בקרב גברים יהודים אתיופים בישראל - זיקתה לאימוץ "אידיאולוגיה גברית" ה"משותפת" לאתיופים ולהומואים בישראל עליה 2012

בני העדה האתיופית בישראל, אשר במולדתם ינקו ממסורת וערכים פטריארכאליים,
הושפעו רבות ממפגשם עם החברה המודרנית בארץ. אחד מהשינויים המהותיים
והמטלטלים שחוו העולים, היה ערעור תפקידיו, סמכויותיו ומעמדו של הגבר האתיופי. על
רקע מחקרים הקושרים בין הומופוביה לתפיסות מגדריות מסורתיות ולחויות ה"איום" על
הגבריות, בחן המחקר לראשונה את נושא ההומופוביה בקרב גברים אתיופים בישראל.
חלקו הראשון של המחקר מדד את רמות אימוץ ה"אידיאולוגיה הגברית", ההומופוביה
והקשר בין משתנים אלו, בקרב גברים ישראלים-יהודים-הטרוסקסואלים אשר רובם כמו
הוריהם נולדו באתיופיה )N=30(. כמו כן, נתונים אלו הושוו לגברים דומים במאפייניהם,
למעט העובדה כי הם והוריהם נולדו בישראל )N=30(. כלל המשתתפים במחקר אותרו
בשיטת "כדור השלג". נוסף לכך, רמת ההומופוביה נמדדה באמצעות סולם ה-
Homosexuality Scale ורמת אימוץ "האידיאולוגיה הגברית" על ידי שאלון ה- Male
Role Norms Scale. בהתאם למשוער, הציגו הגברים האתיופים רמות הומופוביה ואימוץ
"אידיאולוגיה גברית" גבוהות מאשר עמיתיהם. אולם, לא בוססה ההשערה לפיה, עבורם
ימצא הקשר בין משתנים אלו חזק יותר. חלקו השני של המחקר מצא כי בניגוד למשוער,
הצגת האפליה כמכנה משותף לאתיופים ולהומואים בישראל, בפני הגברים האתיופים,
אינה מובילה להפחתת רמת ההומופוביה בקרבם. הסברים לכלל הממצאים ולהשלכותיהם
וכן המלצות רלוונטיות להתמודדות עמם נידונו בעבודה.

להמשך...........