טיולים, הרצאות, בילויים, מסיבות, סדנאות http://www.funzing.co.il פאנזינג funzing

עבודת גמר ברפואה: האם הגמילה מהנשמה במחלקות אשפוז שאינן טיפול נמרץ אופטימלית בתנאים הקיימים 2004

צנרור הקנה לצורך הנשמה מלאכותית הינה פעולה שכיחה היו יותר מאי פעם. הצורך
בהנשמה מלאכותית במהלך אשפוז נע בשכיחותו בי 77 ' ל 217 מקרי לשנה באוכלוסיה שגודלה
100,000 איש ( 1 . ) התפתחות זו של הרפואה המודרנית, כמו רבות אחרות, גוררת דרישה גדלה
והולכת למיטות טיפול'נמר
, המקו בו נית הטיפול האידיאלי לחולה המונש. בר, לעתי
קרובות אילוצי תקציביי אינ מאפשרי תוספת תקני מיטות לטיפול נמר
. כתוצאה
מהמחסור היחסי הגדל והול& במיטות יקרות אלו ב, בתי'חולי רבי מאושפזי חולי מונשמי
במחלקות האשפוז הרגילות. מ המפורסמות היא שמחלקה הינה סביבה מבוקרת פחות מיחידה
לטיפול נמר
, והתנאי בה אינ מכווני לטיפול בחולה המונש. על רקע זה סביר להניח כי ,
בחלק גדול מהמקרי, חולה הנגמל מהנשמה מלאכותית במחלקה נדרש לעשות זאת בתנאי
טובי פחות מבחינת ההכשרה והידע של הצוות המטפל, המעקב והרישו. מכא ש דווקא
בסביבה זו, שימוש מושכל בפרוטוקולי עשוי להקל על הצוותי. השאלה המתעוררת היא הא
השימוש בפרוטוקולי הינו נכו בהקשר של גמילה מהנשמה ?
תהלי& הגמילה מהנשמה הינו מורכב ויש לבצעו בצורה זהירה ומושכלת. מחד גיסא, יש
לנסות להימנע ממצב בו יש לבצע צנרור מחודש של הקנה ( 'רה אינטובציה) היות וצנרור מחודש
מהווה גור סיכו להיווצרות סיבוכי הנשמה (2 {) מידת הסיכו ברה'אינטובציה גבוהה פי 8
לדלקת ריאות (3 , ) ופי 6'12 לתמותה (4 }) ומ הסת מארי& משמעותית את מש& הגמילה.
מאיד& גיסא, גמילה מהירה מהנשמה מקטינה את הסיכויי לסיבוכי הנשמה (5 , ) עובדה
המביאה לשאיפה לגמול את החולה מהמנש בהקד האפשרי. גמילה מהירה מאפשרת לחולה
התאוששות ושחרור מוקדמי יותר ומקטינה את הסיכוי לנזק עצמי של החולה הנובע
מאקסטובציה עצמית. בנוס%, הגמילה המהירה עשויה להוריד את עלות האשפוז ביותר מ $' 5,000
לחולה (5 ).

להמשך..........